Yksilöllistä LVI-suunnittelua !

Nykyisin LVI-suunnittelu tehdään pääasiassa toimistossa tietokoneen ja tek-
nisten suunnitteluohjelmien parissa. Jatkuvasti kehittyvät tietojärjestelmät,
uudistuvat rakentamisvaatimukset ja -määräykset sekä alati kehittyvä LVI-
tekniikka asettavatkin suunnittelijoille mielenkiintoisia haasteita.

Rakennukset ja samalla niiden LVI-ratkaisut ovat yksilöitä. Vaikka perusrat-
kaisut ja järjestelmät olisivatkin yleisesti käytettyjä, täytyy niistä aina suun-
nitella oma rakennuskohtainen sovelluksensa. Suunniteltaviin kohteisiin tutus-
tuminen tapahtuu yhteistyössä rakennuttajien kanssa. Suuremmissa kohteissa
yhteistyötä tehdään myös arkkitehdin ja muiden erikoissuunnittelijoiden esim.
rakenne- ja sähkösuunnittelijan kanssa.

Erityisen haastavia ovat vanhojen rakennusten korjaukset. Korjausrakentami-
sessa onkin erittäin olennaista käydä kohteessa. Niissä päästään perehtymään
aikaisempien vuosikymmenien ratkaisuihin ja miettimään, miten uudet järjes-
telmät saadaan nivottua vanhaan rakennukseen toimivuuden ja kestävyyden
yhtään kärsimättä.

Rakennetaan sitten uutta tai korjataan vanhaa, molemmissa tapauksissa etukä-
teen suunnittelemalla säästää aikaa ja rahaa. Suunnittelijan on helpompi tarjota
oikeita vaihtoehtoja, jos hän tietää haluttua muutosta suunnitellessaan, missä
rajoissa voi liikkua. Kiinteistön omistajan sekä LVI-suunnittelijan ja LVI-ura-
koitsijan yhteistyö onkin tärkeä osa hyvää rakentamis- ja rakennuttamispro-
sessia.